Statuten:

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:27 (Vereniging), 2:66 (NV), 2:177 (BV) en 2:286 (Stichting) Burgerlijk Wedboek).

De statuten moeten met de oprichtingsakten ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).


Huishoudelijk reglement:

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Na vaststelling van het regelment wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.


 Beleid Gedragingen :

Algemene gedragscode, Protocol Pestgedragingen en Protocol Ongewenst Seksuele gedragingen.


Doelstelling:

ZRZ wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten zwemmen.

Hiervoor zijn enthousiasme, ontspanning en plezier de belangrijkste elementen.

Door ontwikkeling van zowel het zwemmend vermogen als het verenigingsgevoel kunnen we bewerkstelligen dat ZRZ een vereniging is om trots op te zijn.


Gedragsregels locaties:

De regels van de locatie gaan altijd voor onze eigen algemene regels.

Bedenk ook hier dat wij te gast zijn en jij een visitekaartje van onze zwemclub bent!

Aanwijzingen van personeel en begeleiders worden altijd zonder discussie opgevolgd.


Protocol Pestgedragingen:

Dit protocol Pestgedragingen is een onderdeel van het “Beleid Gedragingen” van Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) en is daarmee aanvullend op en nlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement.

Teksten uit dit protocol kunnen worden gebruikt op informatieborden, website, nieuwsbrief, cluborgaan, etc.


Protocol Ongewenste Seksuele Gedragingen:

Dit protocol Ongewenste Seksuele Gedragingen is een onderdeel van het “Beleid Gedragingen” van Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) en is daarmee aanvullend op en onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement.

Teksten uit dit protocol kunnen worden gebruikt op informatieborden, website, nieuwsbrief, cluborgaan, etc.