UPDATE Coronavirus en zwemmen – 23 mei

 In Banenzwemmen, Leszwemmen, Snorkelen, Techniekzwemmen, Vereniging, Wedstrijdafdeling

Update 23 mei 18:30: nieuws over de contributie

Contributie
In de vorige brief hebben wij jullie geïnformeerd over de voorlopige staking van diverse activiteiten. Wij hebben daarin ook aangekondigd iedereen te laten weten hoe wij dan met de contributie om zouden gaan. In deze brief leggen wij nu uit tot welke regeling wij hebben besloten.

Wij zijn blij met de medewerking van het Sportbedrijf Rotterdam om geen betaling te verlangen voor de dagen dat wij geen gebruik hebben kunnen maken van het zwembad. Dit geeft ons de kans de onderstaande regeling aan te bieden.

Besluit
Iedereen is contributie plichtig tot en met 30 april 2020.
Ook degenen die omwille van de corona maatregelen hebben opgezegd per 1 april of 1 mei.
De betalingen voor de periode van 16 maart tot en met 30 april gebruiken wij voor alle doorgelopen kosten.

Automatisch betalen
Betaalt u automatisch? Zet deze dan direct stop tot u weer van ons te horen krijgt dat er betaald moet gaan worden. U krijgt 2 weken voor het starten van de activiteiten daar bericht over.
Al betaald voor activiteiten vanaf 1-5-2020?
Reeds gedane betalingen beschouwen wij als voorschot voor de eerstvolgende te betalen periode.
Indien er is/wordt opgezegd heeft u recht op geld terug voor de periode vanaf 1 mei 2020. Terugbetaling geschiedt op uw verzoek. Doe dit voor 1 juli 2020. Indien u niet om terugbetaling verzoekt beschouwen wij het teveel betaalde bedrag als donatie. U zou de vereniging daar in deze tijden een groot plezier mee doen.

Achterstanden
Wie nog achterstanden heeft krijgt een factuur en betaalverzoek voor het volledige achterstallige bedrag tot 1 mei 2020. Verzoek deze zo spoedig mogelijk te betalen. De contributie van april is inclusief de verhoging waartoe in de algemene ledenvergadering van 24 februari 2020 is besloten.

Wij verzoeken 2 maal tot betaling. Als de betaalperiode van de 2e herinnering verlopen is schrijven wij het lid waarvoor niet betaald is uit. Inschrijven kan daarna alleen als het achterstallige bedrag betaald wordt. Er zal dan ook weer € 15,00 inschrijfgeld betaald moeten worden.
Als het achterstallige bedrag groot is mag er ook in meerdere termijnen betaald worden. Voorwaarde die wij hierbij stellen is dat op 1 augustus 2020 het volledige achterstallige bedrag betaald is.
Voor wedstrijdzwemleden zullen andere regels gelden als zij weer deelnemen aan trainingen.

Leden met Jeugdfonds, Meedoen, SportMEE of andere ondersteuners
Diegenen die ondersteuning krijgen van Stichting Meedoen in Rotterdam, Jeugdfonds Sport en Cultuur, SportMEE of de gemeente, krijgen de factuur voor de eigen bijdrage en eventueel in te dienen factuur voor de ondersteuning via mail en post thuis gestuurd. Verzoek is de ondersteuning zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de intermediair aan te vragen. Voor de eigen bijdrage wordt een evenredig deel verwacht tot 1 mei 2020. De periode van de ondersteuning zal met de termijn waarin niet gezwommen is verlengd worden.
Krijgen wij voor 1 augustus geen bericht van de ondersteuning zullen wij het openstaande bedrag op het lid zelf verhalen.

Lidmaatschap beëindigen?
Wij zouden het jammer vinden, maar kunnen ons voorstellen dat u het lidmaatschap wilt opzeggen. Opzeggen moet voor 15 juni 2020. Als er wordt/is opgezegd en later weer ingeschreven wordt zal weer inschrijfgeld worden gevraagd en mogelijk sprake zijn van een wachtlijst. Opzeggen na 15 juni kan alleen met inachtneming van een volle kalendermaand opzegtermijn.
Opzeggen kan door middel van een email aan ledenadmzwemmenrz.nl. Vermeld hierin duidelijk voor wie er wordt opgezegd. Vermeld ook de relatiecode (u vindt deze op de ledenpas of facturen altijd 7 karakters en beginnend met 3 letters en 3 cijfers XXXnnnX).

Geen e-mail?
Bekend is dat onze e-mailberichten in de spamfolders terecht kunnen komen. Check alstublieft de spamfolder en markeer e-mailberichten van zwemmenrz.nl als veilig.
Het kan ook zijn dat wij geen of een onjuist e-mailadres van jullie hebben. Graag ons zo snel mogelijk uw e-mailadres bekend stellen. Dit scheelt ons veel portokosten.

Wedstrijdzwemmen:
Als het goed is kan elke wedstrijdzwemmer weer trainen vanaf 26-5-2020. Er gelden de nodige afstandsregels, looprichtingen en een aanmeldingsregel. Er zal zullen ook aangepaste trainingstijden en trainingsmomenten van toepassing zijn.
Zodra de definitieve momenten met het zwembad afgestemd zijn zal hierover gecommuniceerd worden. We kunnen ons voorstellen dat men nog niet wil gaan trainen. Wie niet traint betaalt vanaf 1 mei geen contributie tot het eerste moment dat de zwemmer wel deelneemt aan trainingen. Vanaf dat moment gaat de (eventuele aangepaste) contributie in.

Leszwemmen, Snorkelen, Banenzwemmen:
Deze activiteiten hebben wij vanwege alle maatregelen en de algemene veiligheid van zwemmers en instructeurs tot 1-9-2020 gestaakt. Wij gaan ervan uit dat wij iedereen vanaf die datum weer welkom kunnen heten. Uiteraard onder het voorbehoud dat rond die tijd de maatregelen niet weer verscherpt zijn of weer (een vorm) van sluiting van toepassing is.
Afhankelijk van de op dat moment geldende regels kan de programmering van activiteiten eventueel aangepast zijn. Wij hopen echter dat we vanaf dat moment weer kunnen starten als vanouds.
Mocht een aanpassing van de activiteiten noodzakelijk zijn, laten we dat ruimschoots van te voren weten. De contributie gaat dan ook weer vanaf dat moment in. 2 weken van tevoren krijgt u een email met een betaalverzoek. Wij stellen het op prijs als u de betaling op dat moment ook zo snel mogelijk verzorgt zodat voor 1 september de contributie betaald is. Wij vragen u de betalingen bij voorkeur automatisch te doen. Dit zorgt er voor dat er in het zwembad minder tijd verloren gaat aan de betalingen via pin of contant (mits dat op dat moment weer mag).

Compensatie
Wij zijn ons bewust van het feit, dat we op dit moment nog geen compensatie bieden voor de periode 16 maart tot en met 30 april 2020. Het is op dit moment nog niet mogelijk, goed inzichtelijk te krijgen welke financiële consequenties de tijdelijke sluiting heeft. We hebben ons gemeld voor de regeling tegemoetkoming schade COVID-19. Zoals eerder aangegeven, zullen wij transparant in de financiële consequenties zijn. Wij vragen jullie dan ook nog even geduld te hebben totdat wij een volledig beeld van de financiën hebben.

Vragen
Heeft u vragen, schroomt u dan niet ons te bellen of te e-mailen. Krijgt u ons niet meteen te pakken, spreek dan de voicemail in of stuur ons een emailbericht.
Telefoon: 06-57625264, Email: contributieadm@zwemmenrz.nl

Eerdere berichten en updates

Update 12 mei 20:25 – Gedeeltelijke hervatting activiteiten

Update 12 mei 20:25 – Gedeeltelijke hervatting activiteiten

Woensdag 6 mei is aangekondigd dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Echter is dit niet zoals in de oude situatie, maar met inachtneming van richtlijnen van de RIVM, NOC-NSF en de KNZB. Wat dit voor ons betekend, heeft het bestuur onderzocht en besproken met het zwembad en samenwerkingspartners.

Het zwembad
Zwemcentrum Rotterdam heeft onderhouds- en verbeterwerkzaamheden naar voren gehaald. Deze worden normaal in de zomervakantie uitgevoerd, maar konden door de sluiting eerder gedaan worden. Deze werkzaamheden duren nog tot maandag 25 mei. Dit betekent dat we pas vanaf 26 mei weer kunnen zwemmen.

Voor de verschillende groepen hebben we de mogelijkheden en onmogelijkheden uitgesplitst. Ook hebben we informatie over 1 september, de contributie en algemene spelregels. Klik hieronder op de groep/ titel om er gelijk naar toe te gaan:

Zwemles en snorkelen voor kinderen en volwassenen
Onder de huidige richtlijnen zijn wij van mening dat we niet veilig en effectief zwemles kunnen geven. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. Dit heeft de volgende redenen:

 • Voor de ondiepe baden is het belangrijk om leszwemmers te ondersteunen en begeleiden. Hiervoor zouden we hulpmiddelen kunnen gebruiken, maar uit diverse onderzoeken en eigen ervaring is gebleken dat de zwemmer dan van de hulpmiddelen afhankelijk wordt en het moeilijk is dit af te leren. Daarnaast kunnen de hulpmiddelen een bron van infectie worden.
 • Voor alle andere baden is het belangrijk om bewegingen voor te doen en te corrigeren. Voordoen en filmpjes ervan laten zien werkt niet altijd waardoor de instructeur de beweging fysiek moeten verbeteren. Middels de 1,5 meter regel is dit niet mogelijk.
 • Ook moeten zwemmers tot 12 jaar gescheiden blijven van zwemmers ouder dan 12 jaar en het aantal zwemmers moet beperkt blijven. Hiervoor is het nodig om de badjes op een ander moment les te geven. Aangezien er veel kinderen uit hetzelfde gezin bij ons zwemmen en in verschillende badjes zitten betekent dit dat er gewacht moet worden. Aangezien de horeca en tribune nog gesloten zijn is dit in het zwembad niet mogelijk.
 • Voor het snorkelen wordt veelal gebruik gemaakt van gedeeld materiaal. Deze kunnen we nu niet gebruiken om besmettingen te voorkomen.
 • De openstelling van zwembaden komt voor iedereen als verrassing en is onder voorbehoud dat er geen nieuwe (grote) uitbraken zijn. Het is veel werk om onder deze onzekere omstandigheden het leszwemmen aan te bieden. Ook is het zonde om kinderen blij te maken dat ze weer mogen zwemmen, terwijl de kans op het opnieuw annuleren door een nieuwe uitbraak zeker aanwezig is.
 • Het afzwemmen kan niet meer plaatsvinden. Mochten we ondank het bovenstaande toch weer gaan zwemmen, dan kan er nog niet voor de zomervakantie afgezwommen worden. Door het plotseling en langdurig uitvallen van de lessen gaat de zwemtechniek achteruit en is de kans groot dat handelingen verleerd zijn. Ook handelingen en technieken die nog niet behandeld waren moeten nog behandeld worden. Binnen de 6 á 7 weken die we nog kunnen zwemmen, kunnen we dit niet (opnieuw) aanleren en afzwemmen.

Om deze redenen en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van de zwemmers en instructeurs, vinden wij het daarom beter om te wachten met het opstarten van het leszwemmen en de snorkellessen tot na de zomervakantie: 1 september*.

Wedstrijdzwemmen en techniekzwemmen
Onder de richtlijnen die opgesteld zijn kunnen we met kleinere groepen en volgens enkele regels weer beginnen met trainen.

Landtraining
Helaas is het zwembad nog gesloten tot 25 mei, maar tot die tijd zullen er landtrainingen plaatsvinden. Deze vinden plaats op het terrein waar ons clubhuis staat. Deze trainingen vinden plaats op maandag, donderdag en zaterdag. Informatie over de tijden en aanmelden voor deze trainingen krijgen jullie via de mail. Mocht je onverhoopt hierover geen mail ontvangen hebben neem dan contact op met je trainer of Lars.

Het clubhuis zelf is dicht, let daarom goed op het volgende:

 • Ga thuis al naar het toilet, alleen bij nood mogen de toiletten in het clubhuis gebruikt worden;
 • Neem voor jezelf een of meerdere gevulde bidons mee;
 • Neem je eigen matje mee;
 • Kom naar het clubhuis toe in sportkleding, er zijn geen omkleedfaciliteiten;
 • Volg de spelregels van NOC-NSF en de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers.

Zwemtrainingen
26 mei kunnen we de zwemtrainingen weer hervatten. Dit gebeurt nog niet volgens hetzelfde schema als voor de stillegging. Zwemmers tot 12 jaar trainen op andere dagen dan zwemmers boven de 12 jaar. De trainingen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op ongeveer dezelfde tijden, maar er zullen er wel minder zijn dan normaal. Aangezien er geen wedstrijden meer zijn dit seizoen, zijn de trainingen voornamelijk bedoeld voor het onderhouden van de conditie. Het schema en regels voor deze trainingen zullen later via de mail bekend gemaakt worden.

Banenzwemmen
Het banenzwemmen kan weer hervat worden. Hiervoor kunnen wij maatregelen treffen om dit veilig weer te kunnen doen. Omdat dit maar een klein aantal zwemmers treft, hebben wij hun gevraagd of zij weer willen zwemmen onder de geldende richtlijnen. De banenzwemmers hebben hiervan afgezien. Hierdoor hebben we besloten ook het banenzwemmen pas na 1 september weer op te starten.

*1 september
Op basis van de roadmap van de overheid is bekend dat we naar verwachting 1 september alle activiteiten weer kunnen opstarten. Dit is echter wel onder de voorwaarde dat er geen nieuwe (grote) uitbraken zijn. Tegen die tijd zullen wij ook opnieuw communiceren of we 1 september daadwerkelijk alles weer op kunnen starten.

Contributie en compensatie
Wij begrijpen het heel goed dat jullie vragen hebben over de contributie en mogelijke compensatie. Op dit moment zijn wij de laatste overzichten aan het maken en opties aan het door bespreken en rekenen. Wij hopen jullie hier over een week (contributie) of de volgende update (compensatie) meer te kunnen vertellen.

Algemene spelregels hervatte activiteiten
Vanuit de sportbonden zijn er spelregels opgesteld om veilig te kunnen sporten. Deze spelregels hanteren wij ook tijdens de activiteiten die weer opgestart zijn. Ook vragen we jullie deze spelregels te hanteren als je zelf sport of buiten zwemt.

Update 24 april 18:10: maatregelen verlengd tot 20 mei

Update 24 april 18:10: maatregelen verlengd tot 20 mei De aangekondigde regelingen voor het opstarten van sport voor kinderen, geldt helaas alleen voor buitensporten. Hierdoor blijven de lessen en trainingen geannuleerd tot op zijn minst 20 mei.

Update 6 april 11:30: een brief van de voorzitter omtrent het coronavirus en de contributie

Update 6 april 11:30: een brief van de voorzitter omtrent het coronavirus en de contributie De eerder aangekondige maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot 28 april. Vandaag heeft de voorzitter een brief aan iedereen verzonden over de gevolgen van de coronavirus, en wat dat betekent voor de contributie. Heeft u de e-mail gemist? Lees hem dan hier: https://www.zwemmenrz.nl/cms/2020/04/06/coronavirus-en-contributie-een-brief-van-de-voorzitter/

Update 24 maart 10:00: verlenging maatregelen tot 1 juni

Update 24 maart 10:00: verlenging maatregelen tot 1 juni Gisteren heeft de overheid na overleg bekend gemaakt dat de maatregelen aangescherpt en verlengd worden. Dit betekent dat alle zwemlessen en -trainingen tot 1 juni niet door zullen gaan. Voor wedstrijdzwemmers zullen natuurlijk ook de wedstrijden tot 1 juni niet doorgaan. Wij vinden het jammer dat we jullie niet kunnen zien en hopen dat iedereen gezond is, blijft en we jullie na de maatregelen weer gezellig in het zwembad kunnen zien. Afzwemmen ABC, zwemvaardigheid en snorkel diploma’s Helaas betekent deze verlenging ook dat er voor de start van de zomervakantie helaas niet meer afgezwommen kan worden voor een zwemdiploma. Tussen de laatste lessen en het moment dat we (hopelijk) weer mogen starten zit helaas te veel tijd. Doordat de kinderen ook niet kunnen zwemmen om de zwemslagen en handelingen bij te houden, zullen deze helaas voor een deel verleerd zijn. Dit zullen we opnieuw moeten aanleren, dan wel verbeteren. Helaas is dat niet mogelijk binnen de 6 zwemlessen die we dan nog zouden kunnen geven.

Update 16 maart 15:30: verlenging maatregelen tot 6 april

Update 16 maart 15:30: verlenging maatregelen tot 6 april Afgelopen zondag heeft de overheid bekend gemaakt de maatregelen tegen het coronavirus te verlengen. Hierdoor blijven al onze zwemactiviteiten geannuleerd tot op zijn minst 6 april.

Update 13 maart 11:20: Annulering alle zwemactiviteiten bij ZRZ

Update 13 maart 11:20: Annulering alle zwemactiviteiten bij ZRZ Na de bekendmaking van nieuwe maatregelen, advies van de KNZB en omdat wij de veiligheid en gezondheid van onze leden en bezoekers erg belangrijk vinden, hebben wij besloten om per direct alle lessen en trainingen op zijn minst tot 31 maart te annuleren. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 06-57625264, info.algemeen@zwemmenrz.nl of het contactformulier.

Update 12 maart 18:00: nieuwe maatregelen

Update 12 maart 18:00: nieuwe maatregelen Vandaag zijn nieuwe maatregelen bekend gemaakt door de regering, KNZB en het zwembad. Wat dit voor onze lessen en trainingen betekend gaan wij nu zo snel mogelijk onderzoeken. Zodra er meer bekend is zullen wij dit aan jullie bekendmaken. Hou hiervoor dit bericht, Facebook en uw telefoon in de gaten!

Eerdere berichtgeving 9 maart:

Eerdere berichtgeving 9 maart: Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze regio neemt toe. Er is geen reden tot paniek. Wel is het belangrijk dat we allemaal de adviezen van het RIVM volgen om verdere besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Wij vragen (ouders/verzorgers van) leden, trainers en kaderleden daarom niet naar het zwembad te komen en thuis te blijven om uit te zieken als:

 • Je koorts (meer dan 38 graden Celsius) hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
 • Je in gebieden bent geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebt. Het gaat om deze gebieden:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino- Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Heb je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met iemand met het coronavirus? Neem dan eerst telefonisch contact op met je huisarts voor advies. Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) vind je de meest actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over het coronavirus.

Vragen

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over deze maatregelen en de gevolgen ervan. Deze kunt u aan ons stellen via het contactformulier of telefonisch via 06-57625264. Sommige vragen krijgen wij vaker, deze zullen wij hieronder toevoegen, gelieve eerst te kijken of uw vraag hier al tussen staat.

Waneer en hoe hoor ik wanneer de lessen en trainingen weer hervat worden?

Nadat er vanuit de overheid bekend wordt gemaakt dat de maatregelen verkort, verlengt of verscherpt worden, zullen wij opnieuw overleggen met bestuur en partners over de te nemen maatregelen. Zodra deze bekend zijn zullen wij dit direct met u delen via deze website, onze Facebookpagina en e-mail.

Moet ik nu wel contributie betalen?

Ja, maar er komt wel een compensatieregeling voor de komende periode. Meer informatie hierover vindt u in de brief die onze voorzitter naar u gestuurd heeft.

Gaan de aangepaste lessen in Zwembad IJsselmonde wel door?

Nee, alle lessen en trainingen komen te vervallen. Dus ook de aangepaste lessen in Zwembad IJsselmonde.

Heeft dit invloed op het diplomazwemmen?

Ja, we zullen helaas geen afzwemmoment meer organiseren voor de zomervakantie. Tussen de laatste lessen en het moment dat we (hopelijk) weer mogen starten zit helaas te veel tijd. Doordat de kinderen ook niet kunnen zwemmen om de zwemslagen en handelingen bij te houden, zullen deze helaas voor een deel verleerd zijn. Dit zullen we opnieuw moeten aanleren, dan wel verbeteren. Helaas is dat niet mogelijk binnen de 6 zwemlessen die we dan nog zouden kunnen geven.

Gaan alle wedstrijdtrainingen niet door?

Ja! Alle wedstrijdtrainingen voor alle groepen zijn afgelast. Dit geldt voor alle trainingen van Zwemmen Rotterdam-Zuid, Racing Club en Z&PC Rotterdam.

Vinden er nog wedstrijden plaats?

Nee! De KNZB heeft alle lopende competities stopgezet en aankomende wedstrijden afgelast.

Zwemmen Rotterdam-Zuid gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Wilt u meer weten over deze cookies? Klik dan op "Meer informatie". Door gebruik te maken van deze website (scroll of navigatie) of door hiernaast op akkoord te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie door ons en door derden. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten